Podatność CVE-2019-11820


Publikacja: 2019-05-09

Opis:
Information exposure through process environment vulnerability in Synology Calendar before 2.3.3-0620 allows local users to obtain credentials via cmdline.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Calendar 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_19_21

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top