Podatność CVE-2019-12272


Publikacja: 2019-05-23

Opis:
In OpenWrt LuCI through 0.10, the endpoints admin/status/realtime/bandwidth_status and admin/status/realtime/wireless_status of the web application are affected by a command injection vulnerability.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Openwrt -> LUCI 

 Referencje:
https://github.com/openwrt/luci/commit/9e4b8a91384562e3baee724a52b72e30b1aa006d
https://github.com/openwrt/luci/commits/master

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top