Podatność CVE-2019-14815


Publikacja: 2019-11-25   Modyfikacja: 2019-11-29

Opis:
A vulnerability was found in Linux Kernel, where a Heap Overflow was found in mwifiex_set_wmm_params() function of Marvell Wifi Driver.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2019-14815
https://lore.kernel.org/linux-wireless/20190828020751.13625-1-huangwenabc@gmail.com
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/08/28/1

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top