Podatność CVE-2019-16551


Publikacja: 2019-12-17

Opis:
A cross-site request forgery vulnerability in Jenkins Gerrit Trigger Plugin 2.30.1 and earlier allows attackers to connect to an attacker-specified HTTP URL or SSH server using attacker-specified credentials.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Gerrit trigger 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/17/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-12-17/#SECURITY-1527

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top