Podatność CVE-2019-16568


Publikacja: 2019-12-17

Opis:
Jenkins SCTMExecutor Plugin 2.2 and earlier transmits previously configured service credentials in plain text as part of the global configuration, as well as individual jobs' configurations.

Typ:

CWE-319

(Cleartext Transmission of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Sctmexecutor 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/17/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-12-17/#SECURITY-1521

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top