Podatność CVE-2019-16574


Publikacja: 2019-12-17

Opis:
A missing permission check in Jenkins Alauda DevOps Pipeline Plugin 2.3.2 and earlier allows attackers with Overall/Read permission to connect to an attacker-specified URL using attacker-specified credentials IDs obtained through another method, capturing credentials stored in Jenkins.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Alauda devops pipeline 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/17/1
https://jenkins.io/security/advisory/2019-12-17/#SECURITY-1600

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top