Podatność CVE-2019-19782


Publikacja: 2019-12-13

Opis:
The FTP client in AceaXe Plus 1.0 allows a buffer overflow via a long EHLO response from an FTP server.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
LABF -> Aceaxe plus 

 Referencje:
https://github.com/sketler/sketler.github.io/blob/master/_posts/2019-11-11-AceaXeftp-RCE-Via-Buffer-Overflow.markdown
https://sketler.github.io/cve_research/AceaXeftp-RCE-Via-Buffer-Overflow/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top