Podatność CVE-2019-19829


Publikacja: 2019-12-18

Opis:
A cross-site scripting (XSS) vulnerability exists in SolarWinds Serv-U FTP Server 15.1.7 in the email parameter, a different vulnerability than CVE-2018-19934 and CVE-2019-13182.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Solarwinds -> Serv-u ftp server 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/155708/Serv-U-FTP-Server-15.1.7-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top