Podatność CVE-2019-5417


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
A path traversal vulnerability in serve npm package version 7.0.1 allows the attackers to read content of arbitrary files on the remote server.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ZEIT -> Serve 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/358645

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top