Podatność CVE-2019-5544


Publikacja: 2019-12-06

Opis:
OpenSLP as used in ESXi and the Horizon DaaS appliances has a heap overwrite issue. VMware has evaluated the severity of this issue to be in the Critical severity range with a maximum CVSSv3 base score of 9.8.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Vmware -> Horizon daas 
Vmware -> ESXI 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux server tus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Openslp -> Openslp 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/10/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/11/2
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0022.html
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:4240
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/DA3LYAJ2NRKMOZLZOQNDJ5TNQRFMWGHF/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ZPXXJZLPLAQULBCJVI5NNWZ3PGWXGXWG/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top