Podatność CVE-2019-5755


Publikacja: 2019-02-19   Modyfikacja: 2019-02-20

Opis:
Incorrect handling of negative zero in V8 in Google Chrome prior to 72.0.3626.81 allowed a remote attacker to perform arbitrary read/write via a crafted HTML page.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Google -> Chrome 
Fedoraproject -> Fedora 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106767
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0309
https://chromereleases.googleblog.com/2019/01/stable-channel-update-for-desktop.html
https://crbug.com/913296
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/JVFHYCJGMZQUKYSIE2BXE4NLEGFGUXU5/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ZQOP53LXXPRGD4N5OBKGQTSMFXT32LF6/
https://www.debian.org/security/2019/dsa-4395

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top