Podatność CVE-2019-7268


Publikacja: 2019-07-02

Opis:
Linear eMerge 50P/5000P devices allow Unauthenticated File Upload.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nortekcontrol -> Linear emerge 5000p firmware 
Nortekcontrol -> Linear emerge 50p firmware 

 Referencje:
https://applied-risk.com/labs/advisories
https://www.applied-risk.com/resources/ar-2019-006

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top