Podatność CVE-2020-0872


Publikacja: 2020-03-12

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in Application Inspector version v1.0.23 or earlier when the tool reflects example code snippets from third-party source files into its HTML output, aka 'Remote Code Execution Vulnerability in Application Inspector'.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Application inspector 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0872

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top