Podatność CVE-2020-10934


Publikacja: 2020-03-24

Opis:
Acyba AcyMailing before 6.9.2 mishandles file uploads by admins.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Acyba -> Acymailing 

 Referencje:
https://www.acyba.com/acymailing/68-acymailing-changelog.html?Itemid=329

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top