Podatność CVE-2020-10991


Publikacja: 2020-03-27

Opis:
Mulesoft APIkit through 1.3.0 allows XXE because of validation/RestXmlSchemaValidator.java

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mulesoft -> Aplkit 

 Referencje:
https://github.com/mulesoft/apikit/issues/547

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top