Podatność CVE-2020-13295


Publikacja: 2020-08-10

Opis:
For GitLab Runner before 13.0.12, 13.1.6, 13.2.3, by replacing dockerd with a malicious server, the Shared Runner is susceptible to SSRF.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gitlab -> Runner 

 Referencje:
https://gitlab.com/gitlab-org/cves/-/blob/master/2020/CVE-2020-13295.json
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/209096
https://hackerone.com/reports/809248

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top