Podatność CVE-2020-16971


Publikacja: 2020-12-10

Opis:
, aka 'Azure SDK for Java Security Feature Bypass Vulnerability'.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Azure sdk for java 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-16971

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top