Podatność CVE-2020-19159


Publikacja: 2021-09-15

Opis:
Cross Site Request Forgery (CSRF) in LaikeTui v3 allows remote attackers to execute arbitrary code via the component '/index.php?module=member&action=add'.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Laiketul -> Laiketul 

 Referencje:
https://github.com/TL-swallow/swallow/blob/master/laikecsrf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top