Podatność CVE-2020-20698


Publikacja: 2021-07-30

Opis:
A remote code execution (RCE) vulnerability in /1.com.php of S-CMS PHP v3.0 allows attackers to getshell via modification of a PHP file.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
S-cms -> S-cms 

 Referencje:
https://github.com/Peithon/vul/blob/master/readme.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top