Podatność CVE-2020-2185


Publikacja: 2020-05-06

Opis:
Jenkins Amazon EC2 Plugin 1.50.1 and earlier does not validate SSH host keys when connecting agents, enabling man-in-the-middle attacks.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Amazon ec2 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/05/06/3
https://jenkins.io/security/advisory/2020-05-06/#SECURITY-381

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top