Podatność CVE-2020-26892


Publikacja: 2020-11-06

Opis:
The JWT library in NATS nats-server before 2.1.9 has Incorrect Access Control because of how expired credentials are handled.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linuxfoundation -> Nats-server 

 Referencje:
https://github.com/nats-io/nats-server/commits/master
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/11/02/2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top