Podatność CVE-2020-27659


Publikacja: 2020-11-30

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Synology SafeAccess before 1.2.3-0234 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) domain or (2) profile parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Safeaccess 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_20_25

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top