Podatność CVE-2020-29658


Publikacja: 2021-03-05

Opis:
Zoho ManageEngine Application Control Plus before 100523 has an insecure SSL configuration setting for Nginx, leading to Privilege Escalation.

Typ:

CWE-326

(Inadequate Encryption Strength)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine applications control plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/application-control/knowledge-base/privilege-escalation-vulnerability-open-SSL.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top