Podatność CVE-2020-36404


Publikacja: 2021-07-01

Opis:
Keystone Engine 0.9.2 has an invalid free in llvm_ks::SmallVectorImpl<llvm_ks::MCFixup>::~SmallVectorImpl.

Typ:

CWE-763

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://github.com/google/oss-fuzz-vulns/blob/main/vulns/keystone/OSV-2020-1506.yaml
https://bugs.chromium.org/p/oss-fuzz/issues/detail?id=22371
https://github.com/keystone-engine/keystone/releases

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top