Podatność CVE-2020-4471


Publikacja: 2020-06-15

Opis:
IBM Spectrum Protect Plus 10.1.0 through 10.1.5 could allow an unauthenticated attacker to cause a denial of service or hijack DNS sessions by send a specially crafted HTTP command to the remote server. IBM X-Force ID: 181726.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Spectrum protect plus 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/181726
https://www.ibm.com/support/pages/node/6221358
https://www.tenable.com/security/research/tra-2020-37

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top