Podatność CVE-2020-4799


Publikacja: 2020-10-08

Opis:
IBM Informix spatial 14.10 could allow a local user to execute commands as a privileged user due to an out of bounds write vulnerability. IBM X-Force ID: 189460.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Informix dynamic server 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/189460
https://www.ibm.com/support/pages/node/6343587

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top