Podatność CVE-2020-4903


Publikacja: 2021-03-08

Opis:
IBM API Connect V10 and V2018 could allow an attacker who has intercepted a registration invitation link to impersonate the registered user or obtain sensitive information. IBM X-Force ID: 191105.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Api connect 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/191105
https://www.ibm.com/support/pages/node/6426703

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top