Podatność CVE-2020-7068


Publikacja: 2020-09-09

Opis:
In PHP versions 7.2.x below 7.3.21, 7.3.x below 7.3.21 and 7.4.x below 7.4.9, while processing PHAR files using phar extension, phar_parse_zipfile could be tricked into accessing freed memory, which could lead to a crash or information disclosure.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
PHP -> PHP 

 Referencje:
https://bugs.php.net/bug.php?id=79797
https://security.gentoo.org/glsa/202009-10

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top