Podatność CVE-2020-7218


Publikacja: 2020-01-31

Opis:
HashiCorp Nomad and Nomad Enterprise before 0.10.3 allow unbounded resource usage.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Hashicorp -> Nomad 

 Referencje:
https://github.com/hashicorp/nomad/issues/7002
https://www.hashicorp.com/blog/category/nomad/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top