Podatność CVE-2020-8235


Publikacja: 2020-10-05

Opis:
Missing access control in Nextcloud Deck 1.0.4 caused an insecure direct object reference allowing an attacker to view all attachments.

Typ:

CWE-639

(Authorization Bypass Through User-Controlled Key)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Nextcloud -> DECK 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/916704
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-036

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top