Podatność CVE-2021-20022


Publikacja: 2021-04-09

Opis:
SonicWall Email Security version 10.0.9.x contains a vulnerability that allows a post-authenticated attacker to upload an arbitrary file to the remote host.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Email security 
Sonicwall -> Hosted email security 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0008

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top