Podatność CVE-2021-21679


Publikacja: 2021-08-31

Opis:
Jenkins Azure AD Plugin 179.vf6841393099e and earlier allows attackers to craft URLs that would bypass the CSRF protection of any target URL in Jenkins.

Typ:

CWE-693

(Protection Mechanism Failure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Azure ad 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-08-31/#SECURITY-2470
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/08/31/1

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top