Podatność CVE-2021-21695


Publikacja: 2021-11-04

Opis:
FilePath#listFiles lists files outside directories that agents are allowed to access when following symbolic links in Jenkins 2.318 and earlier, LTS 2.303.2 and earlier.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Jenkins 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-11-04/#SECURITY-2455
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/11/04/3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top