Podatność CVE-2021-21699


Publikacja: 2021-11-12

Opis:
Jenkins Active Choices Plugin 2.5.6 and earlier does not escape the parameter name of reactive parameters and dynamic reference parameters, resulting in a stored cross-site scripting (XSS) vulnerability exploitable by attackers with Job/Configure permission.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Active choices 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-11-12/#SECURITY-2219
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/11/12/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top