Podatność CVE-2021-24020


Publikacja: 2021-07-09

Opis:
A missing cryptographic step in the implementation of the hash digest algorithm in FortiMail 6.4.0 through 6.4.4, and 6.2.0 through 6.2.7 may allow an unauthenticated attacker to tamper with signed URLs by appending further data which allows bypass of signature verification.

Typ:

CWE-326

(Inadequate Encryption Strength)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fortimail 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-027

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top