Podatność CVE-2021-26937


Publikacja: 2021-02-09

Opis:
encoding.c in GNU Screen through 4.8.0 allows remote attackers to cause a denial of service (invalid write access and application crash) or possibly have unspecified other impact via a crafted UTF-8 character sequence.

Typ:

CWE-88

(Argument Injection or Modification)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Screen 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/02/09/8
https://ftp.gnu.org/gnu/screen/
https://lists.gnu.org/archive/html/screen-devel/2021-02/msg00000.html
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/02/09/3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top