Podatność CVE-2021-26990


Publikacja: 2021-03-19

Opis:
Cloud Manager versions prior to 3.9.4 are susceptible to a vulnerability that could allow a remote attacker to overwrite arbitrary system files.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.4/10
9.2/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Pełny
Affected software
Netapp -> Cloud manager 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/NTAP-20210318-0001

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top