Podatność CVE-2021-28021


Publikacja: 2021-10-15

Opis:
Buffer overflow vulnerability in function stbi__extend_receive in stb_image.h in stb 2.26 via a crafted JPEG file.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Stb project -> STB 

 Referencje:
https://github.com/nothings/stb/issues/1108

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top