Podatność CVE-2021-33055


Publikacja: 2021-08-30

Opis:
Zoho ManageEngine ADSelfService Plus through 6102 allows unauthenticated remote code execution in non-English editions.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Zohocorp -> Manageengine adselfservice plus 

 Referencje:
https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic/adselfservice-plus-6104-released
https://blog.stmcyber.com/vulns/cve-2021-33055/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top