Podatność CVE-2021-33591


Publikacja: 2021-05-28

Opis:
An exposed remote debugging port in Naver Comic Viewer prior to 1.0.15.0 allowed a remote attacker to execute arbitrary code via a crafted HTML page.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Naver -> Comic viewer 

 Referencje:
https://cve.naver.com/detail/cve-2021-33591

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top