Podatność CVE-2021-34087


Publikacja: 2022-01-10

Opis:
In Ultimaker S3 3D printer, Ultimaker S5 3D printer, Ultimaker 3 3D printer S-line through 6.3 and Ultimaker 3 through 5.2.16, the local webserver can be used for clickjacking. This includes the settings page.

Typ:

CWE-1021

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1623489/FULLTEXT01.pdf
https://ultimaker.com/3d-printers/ultimaker-s3
https://ultimaker.com/3d-printers/ultimaker-s5

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top