Podatność CVE-2021-34812


Publikacja: 2021-06-18

Opis:
Use of hard-coded credentials vulnerability in php component in Synology Calendar before 2.4.0-0761 allows remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Synology -> Calendar 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_21_12

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top