Podatność CVE-2021-36874


Publikacja: 2021-09-27

Opis:
Authenticated Insecure Direct Object References (IDOR) vulnerability in WordPress uListing plugin (versions <= 2.0.5).

Typ:

CWE-639

(Authorization Bypass Through User-Controlled Key)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Stylemixthemes -> Ulisting 

 Referencje:
https://patchstack.com/database/vulnerability/ulisting/wordpress-ulisting-plugin-2-0-5-authenticated-insecure-direct-object-references-idor-vulnerability
https://wordpress.org/plugins/ulisting/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top