Podatność CVE-2021-36877


Publikacja: 2021-09-27

Opis:
Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in WordPress uListing plugin (versions <= 2.0.5) makes it possible for attackers to modify user roles.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Stylemixthemes -> Ulisting 

 Referencje:
https://patchstack.com/database/vulnerability/ulisting/wordpress-ulisting-plugin-2-0-5-modify-user-roles-via-cross-site-request-forgery-csrf-vulnerability
https://wordpress.org/plugins/ulisting/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top