Podatność CVE-2021-38453


Publikacja: 2021-10-22

Opis:
Some API functions allow interaction with the registry, which includes reading values as well as data modification.

Typ:

CWE-15

(External Control of System or Configuration Setting)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Auvesy -> Versiondog 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-292-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top