Podatność CVE-2021-3974


Publikacja: 2021-11-19

Opis:
vim is vulnerable to Use After Free

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
VIM -> VIM 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
https://github.com/vim/vim/commit/64066b9acd9f8cffdf4840f797748f938a13f2d6
https://huntr.dev/bounties/e402cb2c-8ec4-4828-a692-c95f8e0de6d4
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/IH2LS2DXBTYOCWGAKFMBF3HTWWXPBEFL/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top