Podatność CVE-2021-40173


Publikacja: 2021-08-29   Modyfikacja: 2021-08-30

Opis:
Zoho ManageEngine Cloud Security Plus before Build 4117 allows a CSRF attack on the server proxy settings.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine cloud security plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/cloud-security/release-notes.html#build%204117

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top