Podatność CVE-2021-40886


Publikacja: 2021-10-11

Opis:
Projectsend version r1295 is affected by a directory traversal vulnerability. A user with Uploader role can add value `2` for `chunks` parameter to bypass `fileName` sanitization.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Projectsend -> Projectsend 

 Referencje:
https://github.com/projectsend/projectsend/issues/993

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top