Podatność CVE-2021-41017


Publikacja: 2021-12-08

Opis:
Multiple heap-based buffer overflow vulnerabilities in some web API controllers of FortiWeb 6.4.1, 6.4.0, and 6.3.0 through 6.3.15 may allow a remote authenticated attacker to execute arbitrary code or commands via specifically crafted HTTP requests.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fortiweb 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-160

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top