Podatność CVE-2021-42002


Publikacja: 2021-11-11

Opis:
Zoho ManageEngine ADManager Plus before 7115 is vulnerable to a filter bypass that leads to file-upload remote code execution.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine admanager plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/ad-manager/release-notes.html#7115

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top